DUYURU PANOSU
Mezunlarımızdan bırakılan
duyuruları görmek için tıklayınız.
İletişim Bilgileri
Adres:
Üsküdar Amerikan Lisesi
Vakıf Sok. No: 1 Bağlarbaşı
34664 Üsküdar İSTANBUL
Ofis saatleri:
09.00 - 16.00
(Hafta içi her gün)

GİZLİLİK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

1.         Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz mevcut teknolojinin gerekleri uyarınca Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği tarafından aşağıda belirtilen usullerde işlenmektedir. Veri sorumlusu temsilcisi olarak ise dernek ofisinde görev yapan dernek koordinatörü belirlenmiştir.

2.         Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri

Dernek tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen sosyal ilişki kurulması, dayanışma, üyelerin mezun olduğu okulun gelişimine katkı sağlanması, tanıtım ve yayım yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilecek tüm işlemlerde toplanan tüm bilgiler Kurum nezdinde yürütülen süreçlerde kullanılmak adına, Kurum faaliyetlerinin hukuka uygun olarak yürütülmesi için işlenmektedir. Bu faaliyetlerin kapsamında temin edilen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, sözlü, yazılı, elektronik ortamda temin edilmektedir.

Bu bağlamda, Kurum nezdinde işlenen kişisel verilerin bir kısmı aşağıda belirtilmiştir:

  • Adınız, soyadınız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz,
  • Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz,
  • Derneğe ödemelerinizde kullanmış olduğunuz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz,(Bu bilgiler sadece dernek aidat ödemeleriniz ve bağışlarınızın işleme geçirilmesi ile ilgili olarak tarafımıza aktarılmakta ve saklanmaktadır, banka dışında kesinlikle başkaları ile paylaşılmamaktadır.)
  • Eğitim ve kariyer bilgileriniz
  • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz,
  • E-posta veya başvurularınızda paylaştığınız kişisel verileriniz,
  • Kurum internet sayfalarını ziyaret etmeniz halinde temin edilen sanal trafik bilgileriniz,

yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

3.         İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Veriler Kanun’a uygun olarak Sağlık ve Eğitim Vakfı’na, Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği’ne ve Üsküdar Amerikan Lisesinden Yetişenler Derneği faaliyetlerini gerceklestirebilmek için birlikte çalıştığımız iş ortaklarına, tedarikçilere, vergi danışmanlarımıza, alt işverenlere, ilgili resmi kurumlara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

Verileriniz hiç bir şekilde ticari amaçla kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

4.         Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz dernek faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurumumuz tarafından çeşitli yöntemlerle, özellikle de Kurum içi ağlarla yazılı ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere, veri işleme şartlarına ve istisnalarına uygun olarak işbu Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5.         Veri İşleyene ve Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgi ve başvuru taleplerinizi aşağıda belirtilen bağlantıda yer alan Başvuru Formu ile bizlere yönlendirebilirsiniz.

Kurumumuz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

 

5.         Veri İşleme Sürecine İlişkin Haklarınız

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.